Regulamin jarmarku

REGULAMIN JARMARKU STAROFORDOŃSKIEGO

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Jarmarku StaroFordońskiego jest Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoska 23.

2. Jarmark StaroFordoński odbywa się w terminie określonym przez organizatora oraz wyłącznie w obrębie wyznaczonego terenu.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich wystawców Jarmarku StaroFordońskiego.

§ 2.

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

1. Wystawcy przybywają na własny koszt i ryzyko, po uprzednim złożeniu wypełnionej i podpisanej Karty

2. Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z Regulaminem oraz uzyskaniu akceptacji organizatora.

Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa złożyć można osobiście lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny organizatora: Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, ul. Bydgoska 12-14, 85-790 Bydgoszcz, albo przekazać w formie elektronicznej na adres: stowarzyszeniemsf@wp.pl

3. Ustawienie stoiska bez zgody organizatora lub w miejscu innym niż wskazane przez organizatora jest niedopuszczalne i stoisko takie podlega usunięciu z terenu Jarmarku.

4. Na wezwanie organizatora wystawcy zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora, wynikających ze zużycia energii przez wystawcę, konieczności usunięcia odpadów oraz wykonania niezbędnych prac porządkowych.

5. Asortyment produktów znajdujących się na stoisku musi być zgodny z podanym na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. W przeciwnym razie organizator zastrzega sobie prawo usunięcia stoiska z terenu Jarmarku.

6. Organizator nie odpowiada za wprowadzanie przez wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) i innych substancji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Ewentualne stoiska posiadające w swojej ofercie wyroby alkoholowe zobowiązane są do uzyskania zgody Urzędu Miasta Bydgoszczy na sprzedaż wyrobów alkoholowych za uprzednią pisemną akceptacją stoiska ze strony organizatora.

8. Zabrania się wnoszenia na teren Jarmarku i wprowadzania do obrotu materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i niebezpiecznych.

§3.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz wjazdów na teren imprezy.

2. Pojazdy wystawców nie mogą być zaparkowane w sąsiedztwie stoisk na terenie, na którym odbywa się Jarmark.

3. Parkingi dla wystawców zostaną wyznaczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy.

4. Zabrania się wbijania jakichkolwiek kotew, śledzi namiotowych, odciągów itp. w utwardzone podłoże jezdni lub chodnika.

5. Każdy wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu w czasie trwania imprezy, a po zakończeniu prezentacji – do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do stanu pierwotnego.

§4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez wystawców, a także za szkody w mieniu wystawców spowodowane kradzieżą, wywołane siłą wyższą (np. pożar, eksplozja, wichura, zalanie wodą itp.) oraz powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

2. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy zabudowy, wyposażenie stoiska, towary handlowe, pojazdy i inne mienie).

3. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości występujące w trakcie trwania Jarmarku należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi.

4. Za egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada organizator przy pomocy własnych służb porządkowych, a także Policji i Straży Miejskiej.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu

i zobowiązuję się do podporządkowania jego postanowieniom.

……………………………………………………………………………………………………….

(data, czytelny podpis wystawcy)

Tutaj można ściągnąć powyższy regulamin.

REGULAMIN JARMARKU STAROFORDOŃSKIEGO

Menu serwisu
×